μΕΝΟΥ 

Παροχή Υπηρεσιών (FACON)


Παροχή υπηρεσιών σφαγής
Παροχή υπηρεσιών τεμαχισμού
Παροχή υπηρεσιών τυποποίησης